Vår integritetspolicy

PRIVACY POLICY

VÅR INTEGRITETSPOLICY

Salong Luc värnar om din personliga integritet. För oss är det viktigt att vara öppna och transparanta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi arbetar alltid för att skydda dina personuppgifter och följa tillämpliga dataskyddsregler.

Genom nedan beskrivna integritetspolicy informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas i vår webbshop, digitala plattformar och bokningssystem. Notera att denna policy inte gäller våra medarbetare eller

leverantörer. Policyn kan komma att uppdateras genom tiden och vi

rekommenderar dig därför att kolla in hemsidan med jämna mellanrum.

VEM ANSVARAR FÖR VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

Salong Luc, org. nr. 559133-2175 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig)

Ringvägen 70 118 61 Stockholm, Sverige

VILKEN TYP AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

När du bokar en tid via vårt bokningssystem så kommer du att lämna viss information om dig själv, såsom ditt namn, adress och telefonnummer. Ibland kanske du även lämnar info till oss via mail eller via telefon.

VEM KAN FÅ TILLGÅNG VILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Salong Luc. Därutöver kan information som vi samlar in komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgifts-

biträden. Exempel på dessa är våra leverantörer samt samarbetspartner som hanterar betalningar och tekniska lösningar. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med våra leverantörer, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalen får leverantörerna inte dela

med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

VÅRT ÄNDAMÅL/ LAGLIGA GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter får lagligen behandlas om du samtyckt, om det sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om det krävs för att fullgöra ett avtal med dig.

I följande fall behandlar vi dina personuppgifter då du samtyckt till det:

– För att ge dig information om dina bokningar och köp på salong Luc , såsom bokningsbekräftelser etc.

– För att kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura

– För att kunna skicka ett digitalt ordererkännande

– För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig. Du har i alla utskick möjlighet att avregistrera dig

– För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänste

– För att kunna anpassa vår hemsida efter besök beteende på vår hemsida.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att

fullgöra en rättslig förpliktelse:

– Salong Luc behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

I följande fall behandlar vi dina personuppgifter då du samtyckt till det:

– Då vi samlar in personuppgifter från tredje part för direktmarknadsföring anser vi att individen kan ha ett intresse av vår information och våra produkter.

DIREKTMARKNADSFÖRING

Salong Luc kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per e-post eller sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med kundservice, anpassa genom vilka kanaler du önskar att Salong Luc kontaktar dig.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar aldrig personuppgifter under längre tid än vad som tillåts enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas av Salong Luc i enlighet medvår policy. Uppgifter rörande dina köp sparas i 36 månader. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter såvida detta inte strider mot annan lag eller förordning.

VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER/ TREDJE LANDS ÖVERFÖRING

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Detta kan t ex. vara aktuellt då vi skickar en vara till en kund utanför EU och transportören måste ha personuppgifterna för att kunna fullgöra leveransen.

SOCIALA MEDIER

Vi arbetar med olika sociala nätverk såsom Facebook och Instagram. Hur dessa medier behandlar personuppgifter kan ni läsa om under deras egna integritetspolicies. På dessa konton ansvarar Salong Luc enbart för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar, men däremot inte personuppgifter som andra personerlämnar. Vi annonserar på både Facebook och Instagram. Genom att använda oss av Facebooks ”target audience” kan vi välja vilka användare som exponeras för våra annonser samt studera statistik om läsarna men personuppgifter utvinns eller lagras inte eftersom ingen enskild person kan identifieras med dessa data. Vi använder denna information för att förbättra både våra annonser och för att skapa en bättre kundupplevelse.

LÄNKAR

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. När du använder en sådan länk för att lämna vår webbplats har vi inte någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ta något ansvar för innehållet eller integritetsskyddet på andra webbplatser. Du bör vara försiktig och läsa igenom integritetspolicyn för den aktuella webbplatsen.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om de personuppgifter som vi har om dig samt begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripen rätten att komplettera ofullständiga uppgifter.

Varje gång som Salong Luc behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter dig medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få ut en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig. (dataportabilitet)

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter samt återkalla hela eller delar av lämnat samtyckte om behandling av personuppgifter. På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter,

om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

All kommunikation och samtliga åtgärder som Salong Luc vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.

KONTAKTA OSS

För frågor gällande dina rättigheter enligt ovan beskrivna policy så kan du kontakta oss på

Salongluc@gmail.com

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Salong Luc Maj 2018.